Man- til fredag 08:00-16:00
·

Information

Bankoplysninger

Seneste ændring i lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på en advokats klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €. Derfor skal vi oplyse, at Dalsgaard Advokatfirma har samleklientbankkonti i Sparekassen Danmark, og med mindre andet er aftalt vil også separate klientkonti blive oprettet her, hvis din sag kræver anvendelse af en separat klient konto.

 

 

Lovvalg og værneting

Dalsgaard Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. 

 

 

Ansvarsforsikret

Vi er ansvarsforsikret efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler hos HDI Gerling (Nassau), som samtidig har stillet lovpligtig garanti for klientmidler i henhold til de af Advokatsamfundets fastsatte regler herom.

 

 

Forsikringsdækning og ansvar

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, er alle advokater hos Dalsgaard Advokatfirma omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning.

Ansvarsforsikring og garantiordning er tegnet hos HDI Gerling (Nassau).

Alt advokatvirksomhed udført af Dalsgaard Advokatfirma, er omfattet af ansvarsforsikringen.

Dalsgaard Advokatfirma er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Ansvaret er imidlertid begrænset til tab for beløb kr. 2,5 mil. pr. sag. Ved aftale har Dalsgaard Advokatfirma mulighed for at forhøje forsikringsdækningen.

Dalsgaard Advokatfirma hæfter ikke for følgeskader og indirekte tab af enhver art, herunder bl.a. tidstab, mistet fortjeneste, tab af goodwill og lignende, ligeledes er der ikke ansvar for hele eller dele af opgaver udført af andre rådgivere end advokater og medarbejdere tilknyttet Dalsgaard Advokatfirma.

 

 

Tilsyn- og disciplinærsystem

Advokaterne hos Dalsgaard Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. 

 

 

Klagemulighed

I tilfælde af uenigehed om adfærd eller afregning kan advokatfirmaets kunder altid rette henvendelse til en af kontorets ansvarlige indehavere og i tilfælde af fortsat uenighed kan der klages til Advokatnævnet, som har følgende adresse:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk