Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Persondata politik:

Når vi hos Dalsgaard Advokater behandler sager for vores kunder indhenter vi som oftest en række oplysninger om dig.

I første omgang vil det være almindelig eperson ooplysninger, som f.eks Navn adresse mail , mobil/ telefonnummer. Ved sager om køb af hus eller lejlighed eller straffesager vil vi tillige bede om cpr-nummer, og i visse sager som kræver det vil vi bed eom kopi af billed id og sundhedskort ( det gule sygesikringsbevis) da reglerne om hvidvaskning kan kræve dette af os.

Under håndtering af sager for vores kunder kan det ske at vi modtager oplysninge rom dig fra andre parter i sagen, det kan være f.eks være ejendomsmægler, retten, politiet, din bank eller dit forsikringsselskab.

Vi benytter kun de personatat vi har til at foretage håndteringen af din sag og til at overholde de regler som gælder for advokatfirmaets hådntering af sagen og overholdelse af de regler som gælder for driften af advokatfirmaet. Det kunne f.eks være de advokatetiske regler, hvidvaskningsloven, og bogføringsloven.

Det kan være nødvendigt at videregive nogen af de oplysninger som vi har modtaget til andre parter i sagen vi håndterer for dig. Du skal i den forboindelse dog vide, at vi er underlagt tavshedspligt og at vi derfor kun vidergiver de oplysninger som er nødvendige for håndteringen af din sag eller hvis vi efter lovgivningen er særskilt forpligtet til at afgive oplysningerne.

De data vi modtager vil blive opbevaret sikkert i op til 10 år efter sagens afslutning da det ansvar som vi som advokater har for korrekt rådgivning forældes efter 10 år. Der vil dog ske sletning af oplysninger indhentet efter reglerne i hvidvaskningslovgivningen 5 år efter sagens afslutning.

Du har efter reglerne i persondatalovgivningen ret til indsigt i de personoplysninger vi opbevarer om dig, og ret til sletning og ret til berigtigelse i det omfang dette ikke er i konflikt med advokatfirmaets pligt til opbevaring af oplysningerne.

Vores politik for behandling af dine data er således:

  1. Dalsgaard Advokatfirma leverer juridisk rådgivning til private og erhvervsdrivende

For at kunne gøre dette indsamler og behandler vi en række persondata oplysninger om dig.

Den måde vi håndtere og opbevarer disse data og oplysninger på er således som anført nedenfor, og de rettigheder du har i den forbindelse er tillige beskrevet:

  1. Persondata er i udgangspunktet alle data som omhandler dig på den ene eller anden måde.

I første omgang er det ret banale ting, som f.eks navn og adresse, telefonnummer, m.v.

Det kan dog også være mere specifikke oplysninger om dig, som f.eks. konto nummer, cpr. nummer, ægteskablig status, antal af børn, trosretning, og oplsyninger om din straffeattest.

Vi indhenter kun oplysninger som er relevant for vores behandling af sagen. Hvis du kommer med oplysninger til os som ikke skønnes relevant vil disse blive slettet eller straks tilbageleveret hvis det kommer på papir eller andet fysisk medie.

  1. hvor får vi dine persondata fra ?

VI får langt de fleste data fr adig selv hvis du er kunden som vores sag hanlder om. Vi kan dog også modtage dem fra andre, som f.eks Ejendomsmægler, retten, kommunen, banken, forsikringsselskaber, Politiet m.fl.

  1. Hvad gør vi ved dine persondata ?

Baggrunden for at vi indsamler dine persondata er primært at vi skal kunne identificere dig og din sag til brug for vores sagsbehandling.

Nogen gange er det nok med navn, telefonnummer og adresse, men andre gange skal vi bruge følsomme persondata fra dig i form af cpr nummer eller helbredsoplysninger for at kunne levere vores ydelse til dig således som vi har beskrevet i ordre bekræftelsen til dig ved sagens opstart.

Dette betyder, at det er nødvendigt for vores opfyldelse af aftalen om levering af juridisk bistand og rådgivning til dig, og i de situationer – som vil være de allerfleste- vil dette være den hjemmel til indhentelse og opbevaring af persondata som nødvendig for advokatfirmaet.

Der vil være situationer hvor lovgivningen kærver at vi skal registrere og opbevare persondata på dig for at foretage korrekt håndteirng af advokatfirmaets øvrige pligter, f.eks hvidvaskningslovgivningen, skattelovgivningen, regler om bogføring eller de advokat etiske regler. I såfald følger vi de krav om indhentning og dokumentation som er beskrevet heri.

  1. .. og hvor længe beholder vi så de oplysninger vi har fået ?

Da advokatfirmaets erstatningsansvar for korrekt rådgivning først forældes efter 10 år vil dette være udgangspunktet for den periode hvori vi beholder dine oplysninger. Ved at opbevare daterne i denne periode får vi mulighed for at kunne vise og dokumentere hvilken sagsbehandling vi har foretaget og hvilke oplysninger vi har haft til rådighed for at kunne gøre dette.

I forhold til reglerne om hvidvaskning vil de konkrete id- oplysninger dig blive sletter efter 5 år efter sagens afslutning.

  1. Hvorfor og hvornår kan I finde på at give mine oplysninger videre til andre???

Hvis det er nødvendigt for at din sag kan behandles- ved f.eks indgivelse af stævning til retten vil det følge af den opgave vi har påtaget os over for dig og den løsning som skal leveres, at videregivelse af oplysningerne sker. Den tavshedspligt som Advokatfirmaet og dets medarbejdere er omfattet af gør dog at der kun videregives de for sagens håndtering nødvendige oplysninger, eller hvis anden lovgivning pålægger os at videregive oplysningen, hvilket kan være tilfældet hvis der opstår mistanke om at en opgave vi er ved at hjælpe med sker i strid med reglerne om hvidvaskning og terrorbekæmpelse.

For vores sagshåndtering på kontoret kan det være nødvendigt at videre give dine data til de databehandlere som hjælper os, hvilket drejer sig om leverandørerne af vores it-system som opbevarer alle vores sagsdata, vores backup af sagsdata. Der vil i enkeltstående tilfælde være brug for at der gives adgang til virksomhedens revisor til brug for alm bogholderi kontrol, samt it- support i det omfang at dette fordre hjælp til håndtering af data i en konkret sag.

Vi har databehandleraftaler med alle vore leverandører, og vores data er placeret i Microsoft Office365 cloudløsning hos Microsoft som har dataene placeret i Europæisk placerede serverparker. Vores backup er placeret i Danmark.

De databehandler vi benytter er placeret i EU eller har fortaget tilslutning til den for EU-området gældende Privacy Shield-aftale, som sikrer håndtering efter gældende regler i henhold til EU-persondataforordningen.

  1. … jamen hvilke rettigheder har jeg som kunde i den henseende ?

Når dine data er registreret hos Advokatfirmaet skal vi som dataansvarlig opfylde en række forpligtelser.

Du kan for det første bede os oplyse hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og få berigtiget eller fuldendt oplysninger som er forkert eller mangler noget.

Dernæst kan du ønske sletning og begrænsning af behandlingen af dine data, eller gøre indsigelse mod at vi behandler dine data. Dette skal du gøre ved at kontakte os på mail. Benyt da kontaktoplysningerne nedenfor. Endelig kan du ønske at vi foretager flytning/kopi af dine data (dataportabilitet) til evt. ny advokat.

Det er ikke sikkert at vi kan eller skal slette dine data, da vi kan være forpligtet eller berettiget til at opbevare dem efter et konkret hjemmels grundlag, men vi er forpligtet til at tage stilling til din henvendelse herom.

Hvis du er utryg ved Advokatfirmaets opbevaring og håndtering af dine data har du mulighed for at klage og henvendelse herom skal ske til firmaets indehaver på jdh@dlaw.dk, hvis det svar du modtager på din klage ikke er tilfredsstillende kan du klage til Datatilsynet på :

Datatilsynet

Borgergade 28

1300 København K

Tlf: 33193200

Se mere på www.Datatilsynet.dk

Hvis du fortsat ikke

  1. hvordan passer I så på mine data ?

Hos Dalsgaard Advokatfirma skal vi efter den danske og europæiske lovgivning passe på de persondata som vi håndterer, samtidig med at vi skal overholde de til enhver tid gældende advokatetiske regler. Hos os betyder det at vi har en intern politik for hvordan daterne opbevares og journaliseres, og at vi foretager opfølgning på overholdelse af denne interne politik for denne håndtering med jævne mellemrum.

Det betyder også, at kun de medarbejdere som har brug for at have adgang til din sag kan tilgå dine persondata. På samme tid gør vi alt for ret teknisk at passe på de persondata som vi opbevarer for alle vores kunder, og for at hindre at uvedkommende kan få eller har adgang til vores kunders data.

Vi gør vores bedste for at du som kunde får en god oplevelse og føler dig tryg ved såvel vores egentlige sagsbehandling og vores benyttelse og opbevaring af dine persondata under sagsbehandlingen og herefter.

  1. Og hvem er det så præcist der et dataansvarlig ?

Advokatfirmaet Dalsgaard

v/ advokat Jakob Dalsgaard Hansen

Kattesundet 24, st

9000 Aalborg

CVR: 39642417

Tlf: 39394041

Mail: jdh@dlaw.dk

Web: www.dlaw.dk

Denne persondata politik er opdateret ved firmaets opstart 1. juli 2018, og vil løbende blive revideret i overensstemmelse med behov og lovgivningsændringer og -krav.